Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

ZÁPISY VV OSH

2018

Zápis ze Shromáždění delegátů SDH 1. 11.

Zápis ze 34. jednání VV OSH – 22. 10. 2018

Zápis z 2. mimořádného jednání VV OSH – 1. 10. 2018

Zápis ze 33. jednání VV OSH se starosty okrsků – 3. 9. 2018

Zápis ze 32. jednání VV OSH – 20.8.2018

Zápis ze 31. jednání VV OSH – 25. 6. 2018

Zápis z 30. jednání VV OSH – 14. 5. 2018

Zápis z 29. jednání VV OSH – 16. 4. 2018

Zápis z 28. jednání VV OSH se starosty okrsků – 5. 3. 2018

Zápis z 27. VV OSH – 5. 2. 2018

Archiv

Zápisy 2017 VV OSH

Zápisy 2016 VV OSH

Zápisy 2015 VV OSH

prezentace – jednání starostů okrsků

Prezentace – starostové okrsků 3. 9. 2018

prezentace – Starostové okrsků 5. 3. 2018

prezentace – starostové okrsků 4. 9. 2017

prezentace – Starostové okrsků 6. 3. 2017

prezentace – starostové okrsků 5. 9. 2016

prezentace – Starostové okrsků 7. 3. 2016

prezentace – starostové okrsků 14. 9. 2015

prezentace – starostové okrsků 4. 3. 2015

prezentace – shromáždění představitelů SDH po obvodech

Prezentace – Shromáždění delegátů OSH 1.11.2018

Prezentace – Obvody 2016

poslední aktualizace : 28.11.2018 15:24